Easy Bio - תנאי שימוש באתר

אתר EasyBio.co.il (להלן: "האתר" או "EasyBio" ) מנוהל ומופעל על ידי "SEOMaster - פתרונות אינטרנט לעסקים" (להלן: הנהלת האתר). עצם ביקורך ושימושך באתר, מעניק את אישורך והסכמתך לכלל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.

  • המידע באתר "EasyBio" נועד לשימוש האישי של המשתמש בלבד ואיננו מתחייבים לגבי נכונות החומר המופיע באתר ו/או לגבי התאמתו למבחן הבגרות בביולוגיה.
  • המשתמש פוטר בזה את הנהלת אתר "EasyBio" מכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש במידע.
  • אין לאחסן במאגר מידע ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להדפיס את המידע שמצוי באתר "EasyBio" או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום, מבלי שניתן לכך אישור בכתב מבעלי האתר.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הנהלת אתר "EasyBio" אינה אחראית לליקוי, טעות או אי דיוק שמוצג באתר.
  • הנהלת אתר "EasyBio" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את כל שרותי האתר או חלקם ללא הודעה מוקדמת.
  • אין הנהלת האתר מתחייבת לפעולתו התקינה של אתר "EasyBio".
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו שייכים ל-SEOMaster בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של SEOMaster, בכתב ומראש.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 
 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש